Fogelstad Musikteater

Fler val under fliken
Styrelse
Bli medlem
Adm info
Historia

Röd färgboll Blå färgboll Gul 
	färgboll Grön färgboll

Stadgar

(Reviderade 2002-12-17)

Målsättning
Föreningen Fogelstad Musikteater är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Grundvärderingarna bygger på de idéer som präglade den Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad, som var verksam utanför Katrineholm 1925-1954. Skolan ville samla människor från olika arbetsfält och livsområden till gemensamma studier och ömsesidigt utbyte. Den ville söka samband mellan handen, hjärnans och hjärtats arbete.

Föreningens syften är att i Katrineholm med omnejd utveckla sådan musik- och teaterverksamhet som i Fogelstads anda speciellt verkar för att stimulera och frigöra kvinnors skapande. Verksamheten kan både bedrivas i form av konstnärliga kurser inom musik- och teaterområdet och i form av större publika kulturevenemang. Föreningen strävar efter att sammanföra professionella och amatörer i gemensamma projekt.

Medlemskap
Medlemskap tilldelas enskild eller juridisk person som instämmer i föreningens syften.

Medlemsavgifter
Medlemmar erlägger en årlig avgift som fastställs av årsmötet för ett år i taget.

Styrelsen
Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vilka funktionärer som verksamheten kräver.

Styrelsen ska ha minst fyra sammanträden per år, i övrigt i den utsträckning verksamheten kräver.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal vid omröstning avgör mötesordförandes röst.

Styrelsens organ
Styrelsen utser ledning för projekt samt arbetsuppgifter som styrelsen anser främjar verksamheten. Dessa grupper är skyldiga att hålla styrelsen underrättad om sin verksamhet. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.

Revisorer
Årsmötet utser revisorer för en period av ett år.

Revisorerna har rätt att närvara vid all verksamhet i föreningen och rätt till insyn i alla förhållanden i föreningen.

Revisionsberättelse ska ha inkommit till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Räkenskapsår
Kalenderår utgör föreningens räkenskapsår.

Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter och utses av årsmötet för en period av ett år.

Valberedningens förslag ska ha inkommit till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Varje enskild medlem äger rätt att lämna förslag på funktionärer på årsmötet till dess att nomineringstiden upphört.

Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie årsmöte hålls varje år under det första kvartalet.

Kallelse till årsmötet ska tillsammans med föredragningslista skriftligen tillställas samtliga medlemmar senast tre veckor före årsmötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Varje närvarande medlem som har betalat sin årsavgift har yttrande-, förslags- och rösträtt.

Extra årsmöte kallas av styrelsen senast två veckor innan mötesdatum. Inga övriga frågor än vad som angetts på kallelsen får behandlas på extra årsmöte.

Ordinarie årsmöte ska behandla:
1. Om mötet är behörigen utlyst
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av mötets ordförande, sekreterare, två justerare och två rösträknare
4. Styrelsens, arbetsgruppers och projekts redovisning
5. Styrelsens, arbetsgruppers och projekts ekonomiska redovisning
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Nomineringstiden avslutas
9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter
10. Val av ledamöter mm
11. Motioner
12. Övriga frågor

Val vid årsmöte
Vid årsmöte ska följande val förrättas:
- Val av ordförande för ett år
- Val av halva antalet övriga styrelseledamöter
- Val av revisorer för ett år
- Val av valberedning för ett år

Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden och/eller den styrelsen utser för visst ärende.

Civilrättsligt avtal som ingås med föreningen som part ska tecknas av ordföranden och minst en annan ledamot gemensamt.

Ändring av stadgar
Ändring av stadgar kan ske på ordinarie årsmöte.

Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut med minst tre fjärdedelars majoritet, vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie.

Om föreningen upplöses ska dess tillgångar tillfalla annan ideell kulturverksamhet vars mål och syften överensstämmer med föreningens.